مقالات مهندسی مکانیک

جوشکاری یکی از روشهای اتصالات دائم در صنعت هست . جوشکاری : عمل ایجاد پیوند بین اتم های دو جسم را جوشکاری…