جزوه انجماد فلزات مهندسی مواد

جزوه انجماد فلزات به صورت کامل و دست نویس می باشد که با خطی خوش و خوانا تهیه شده است و با…