مدیریت گلخانه کتاب های کشاورزی و فضای سبز

جلد دوم کتاب مدیریت گلخانه نوشته پاول. وی. نلسون و ترجمه دکتر منصور عبائی و دکتر علی وزوائی که در سال 1374…