جزوه نظریه بازی ها مدیریت و حسابداری

جزوه نظریه بازی ها (استراتژیها و کاربردها) دانشگاه پیام نور نوشته دکتر یگانه موسوی جهرمی و الهام صحتی را به صورت PDF…