جزوه مهندسی بهره برداری و تولید خلاصه کتاب، جزوه، مجله مهندسی شیمی

جزوه مهندسی بهره برداری و تولید دانشگاه فردوسی مشهد که توسط دکتر شهیدی تهیه شده است را به صورت PDF در 105…