جزوه مقدمه ای بر یادگیری ماشین مهندسی کامپیوتر

جزوه مقدمه ای بر یادگیری ماشین دانشگاه شهید بهشتی تهران که توسط احمد محمودی ازناوه در سال 1398 تهیه شده است را…