جزوه سنگ شناسی ۲ مهندسی معدن

جزوه سنگ شناسی ۲ دکتر مجید انصاری جعفری که در دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود تدریس می شود و در سال…