جزوه ساختمان خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

جزوه ساختمان ۱ و جزوه ساختمان ۲ دانشگاه تهران مربوط به دکتر سمیعی که به صورت دست نویس تهیه شده را با…