جزوه چوب شناسی و حفاظت چوب مهندسی منابع طبیعی

جزوه چوب شناسی و حفاظت چوب که توسط دکتر وحید تذکر رضایی، مهندس رضا حسین پورپیا و دکتر اسماعیل یساری در دانشگاه…