جزوه جامعه شناسی قشرها علوم اجتماعی

جزوه جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی دانشگاه پیام نور که توسط سعید کیاکجوری و براساس کتاب حسن ملک تهیه شده…