جزوه جامعه شناسی تغییرات اجتماعی علوم اجتماعی

جزوه جامعه شناسی تغییرات اجتماعی دانشگاه پیام نور که توسط سعید کیاکجوری و براساس کتاب غلامرضا غفاری و عادل ابراهیمی لویه تهیه…