جزوه آموزش نرم افزارهای متره و برآورد خلاصه کتاب، جزوه، مجله عمران

جزوه آموزش نرم افزارهای متره و برآورد مربوط به دانشگاه پیام نور که توسط مهندس فاطمه جاذبی در 118 صفحه تهیه شده…