سنسور آلتراسونیک مقالات مهندسی برق

سنسوریاحسگرچیست؟ حسگر یا سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت،، رطوبت، دما، و … را به کمیتهای…