کتاب مدل های تأثیرات منطقه ای کتاب های شهرسازی

کتاب مدل های تأثیرات منطقه ای نوشته پروفسور ویلیام شفر استاد اقتصاد موسسه فناوری ایالت جورجیا که توسط مجید دهقانی زاده ترجمه…