حمل و نقل پایدار شهری مقالات شهرسازی

در میان منابع کره خاکی ما شاید هوا تنها منبعی باشد که نامحدود بودن آن دیرتر از سایر منابع برای انسان شناخته…