مدل سازی تغییرات پوشش اراضی مقالات شهرسازی

مقاله مدل سازی تغییرات پوشش اراضی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و زنجیره مارکف نوشته علی اکبر جمالی و مجید دانش…