ساماندهی میادین میوه و تره بار نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروژه توسعه و ساماندهی میادین میوه و تره بار شهر تهران توسط مهندس مجید نیک نایی و مهندس حمیدرضا محملی ابیانه و…