کتاب شاخص های توسعه شهری شهرداری تهران کتاب های شهرسازی

کتاب شاخص های توسعه شهری شهرداری تهران از مجموعه کتب گام های بهبود در مدیریت شهری است که در سال 1393 تهیه…