توربین مقالات مهندسی مکانیک

واژهٔ توربین برای اولین بار به وسیله ( Claude Burdin ) ۱۷۹۰-۱۸۷۳ در سال ۱۸۲۸ به وجود آمد که از لغت یونانی…