راهنمای مدل توانمندسازی جوامع روستایی سایر کتاب ها

کتاب راهنمای آموزشی مدل توانمندسازی جوامع روستایی که توسط مرکز سلامت و محیط کار پژوهشکده محیط زیست در سال 1393 تهیه شده…