تهیه نقشه همزمان در ربات مقالات مهندسی برق

مسئله مکان یابی و تهیه نقشه همزمان در محیط مجهول توسط یک ربات متحرک به SLAM یا CML مشهور است. هدف SLAM…