الزامات تهویه بیمارستانی خلاصه کتاب، جزوه، مجله مکانیک

کتابچه الزامات تهویه بیمارستانی با تأکید بر کنترل انتشار کووید-19 که توسط دکتر سمیه فرهنگ دهقان و شقایق عیدانی تهیه شده است…