احساس تنهایی در شهر نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروژه احساس تنهایی در شهر (بررسی تجربه زیسته احساس تنهایی در میان شهروندان بالغ شهر تهران و ارتباط آن با میزان رضایت…