باغ به مثابه پیش آیند شهر مقالات شهرسازی

این مقاله، به طور خلاصه، به رابطه ساختار میان باغ و شهر، به ویژه در شهرهای طرح اندازی شده ایرانی، می پردازد…