جزوه تماس زودرس با بیمار پزشکی

جزوه تماس زودرس با بیمار 1 و 2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توسط جمعی از اساتید این دانشگاه به صورت PDF…