روشهای آبیاری تحت فشار مهندسی کشاورزی

آبیاری تحت فشار روش جدیدی از آبیاری است که در آن آب با فشار وارد لوله های اصلی و فرعی شده و…