جزوه آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی کتاب های علوم پایه و پزشکی

کتاب آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی دانشگاه پیام نور که توسط دکتر محمدرضا اسد، دکتر سعید نقیبی و علیرضا شهسوار…