کتاب طراحی و تجزیه پارچه مهندسی نساجی

کتاب طراحی و تجزیه پارچه رشته صنایع نساجی فنی و حرفه ای که توسط ابراهیم خلیل خیری و همکارانش تهیه شده است…