جزوه تجزیه، تحلیل و نقد عکس هنر

جزوه تجزیه و تحلیل و نقد عکس 2 که توسط محمد مختاری در دانشگاه پیام نور در سال 1391 تهیه شده است…