پروژه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

مستندنگاری پروژه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران از مجموعه مستندنگاری پروژه های شاخص شهر تهران هست که در سال ۱۳۹۴ تهیه…