عملکرد سیستم زمین برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه پروژه مهندسی برق

پروژه نهایی بررسی عملکرد سیستم زمین برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه توسط مجید آذری و حامد بیاتی و زیر نظر…