راهنمای طراحی بخش کاتتریزاسیون قلب خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش دهم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-10 در سه جلد…