بیوتکنولوژی دریایی زیست شناسی

آشنایی با بیوتکنولوژی دریایی علیرغم وجود مزایای نسبی در زمینه بیوتکنولوژی در کشور، برخی از حوزه‌های مهم این تکنولوژی، مانند بیوتکنولوژی دریایی،…