دریچه مصنوعی قلب مهندسی پزشکی

استفاده از دریچه مصنوعی قلب برای بهبود بیماری های دریچه ای مهم قلبی روز به روز در حال توسعه است. سالیانه افراد…