بیماریهای مهم در شیلات و روشهای درمانی آن مهندسی کشاورزی

آبزی پروری و علم شیلات یکی از حیطه های پیچیده کاری است که با منابع آبی سروکار دارد و بالطبع در معرفی…