کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت کتاب های مدیریت و صنایع

سه جلد کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت نوشته افرایم توربان و گروهی از همکارانش که توسط حمیدرضا ریاحی و همکارانش ترجمه شده و…