از شهر قرون وسطایی به شهر دوره رنسانس مقالات شهرسازی

۱- مرکانتالیسم و تراکم در دوره‌ی قرون وسطای متاخر تعداد شهرها افزایش یافت. اما از نظر جمعیت شهرها همچنان کوچک بودند. عمده‌ی…