طراحی آسانسور پایان نامه مهندسی مکانیک

پروژه طراحی آسانسور ﻫﺪف ازاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮري ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ اﻧﺴﺎن درﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮرﺑﺘﻮاﻧﺪ 8 ﻧﻔﺮرادر 10ﻃﺒﻘﻪ…