انجمن api مقالات مهندسی شیمی

انستیتوی نفت خام آمریکا ( American petroleum lnstitue ) که به طور اختصار آن را API می نامند تنها انجمن حرفه ای است که تمام مسائل مربوط به صنعت نفت وگاز طبیعی آمریکا را درسطح ملی مورد بررسی قرار می دهد.