مدیریت مالی شهر مقالات شهرسازی

مدیریت مالی شهر عبارت است از تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل فعالیت های مالی طرح ریزی شده برای شهر،…