ارتقاء بهره وری خدمات شهری مقالات شهرسازی

بهره وری یعنی استفاده موثر از هریک از عوامل تولید با تلاشی نظام یافته در بهبود همواره نظام. ارتقا بهره وری در…