پلیمر مهندسی پلیمر

آشنایی با انواع پلیمرها بشر با تلاش برای دستیابی به مواد جدید, با استفاده از مواد آلی (عمدتا هیدروکربنها) موجود در طبیعت…