مشارکت مردمی مقالات شهرسازی

افراد، در مفهوم شهروندی دارای سه حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی میباشند که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است…