انواع عوارض شهرداری کتاب های شهرسازی

کتاب انواع عوارض و نحوه محاسبه آنها در شهرداری ها نوشته عبدالرضا عباس‌زاده و همکاران که از منابع آموزشی شهرداری‌ها بوده و…