معماری و طبیعت مقالات مهندسی معماری

توسعه سریع تکنولوژی و صنعت سبب رشد بی رویه شهرها و توسعه حومه سازی و تخریب فضای سبز گردید. شهرهای با کیفیت…