کتاب تست ترانسفورماتورهای قدرت کتاب های مهندسی برق

کتاب تست ترانسفورماتورهای قدرت (تست های روتین، تایپ و ویژه) توسط محمد خارزی در شرکت ایران ترانسفو در سال ۱۳۸۴ تهیه شده که…