انتخاب ژورنال مناسب پژوهش و گزارش

شاید این امر برای شما رخ داده باشد که خواستار چاپ نتایج مقالات علمی خود بودید اما برای انتخاب ژورنال مناسب جهت…