انتخاب دامین مناسب برای سایت مهندسی کامپیوتر

همانگونه که در بخش اول از آموزش راه اندازی سایت اشاره شد، گام اول هدف گذاری مناسب برای سایت می باشد. پس…