تعادل بهره وری و بهینه یابی مقالات شهرسازی

سه واژه تعادل، بهره وری و بهینه یابی که گاه به جای یکدیگر و یا مترادف هم به کار می روند، دارای…