امپدانس الکتریکی مهندسی پزشکی

توموگرافی امپدانس الکتریکی(EIT)،روش تصویربرداری نوینی است که در آن الکترودها در پوست با فرستادن جریانی به داخل بدن و شناسایی پتانسیل ناشی…